Lika behandling

Jobway Rekrytering är dedikerade till att skapa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö där alla individer behandlas lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra kännetecken som kan vara föremål för diskriminering. Denna policy syftar till att främja likabehandling och förhindra diskriminering i alla rekryteringsprocesser.

 

Enligt vilka principer arbetar Jobway efter:

  • Kompetensbaserad rekrytering: Jobway bedömer kandidater efter kompetens, erfarenhet och förmågor som är relevanta för den aktuella tjänsten och som matchar mot bestämd och uppsatt kravprofil från kund.
  • Tillgänglighet: Jobway Rekrytering kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att rekryteringsprocessen är tillgänglig för alla.
  • Icke-diskriminering: Jobway Rekrytering förbinder sig att inte diskriminera någon sökande på grund av kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra skyddade kännetecken. Kompetensen är det som eftersöks.
  • Mångfald: Mångfaldens kompetenser skall värderas och Jobway kommer aktivt att sträva efter att inkludera kandidater från olika bakgrunder och perspektiv.
  • Jämställdhet: Vi strävar efter jämställdhet genom att ge lika möjligheter och behandling för alla könsidentiteter.

 

Hur kvalitetssäkrar Jobway att policyn efterföljs?

  • Utbildning: Löpande utbildning hur search, screening och kartläggningsarbete skall genomföras för att möta policyn.
  • Kommunikation: Jobway Rekrytering kommer att kommunicera öppet och tydligt om sitt åtagande för likabehandling både internt och externt.
  • Feedback och Utvärdering: Vi kommer regelbundet utvärdera och granska våra rekryteringsprocesser för att säkerställa att de följer principerna om likabehandling och göra nödvändiga justeringar vid behov.
  • Rapportering: Vi kommer att etablera en rapportering där anställda kan rapportera eventuell diskriminering eller överträdelser av denna policy utan rädsla för repressalier.

 

Policyn gäller för bolaget:

Du kan kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Du kan då skriva till oss på:

Jobway AB

Org nr: (556726-9518)

Linnégatan 14

114 47, Stockholm.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert